Đại hội Cổ đông Công ty CP An Phát năm 2013 chia cổ tức 16%

 Năm 2012, tuy co nhiều khó khăn về mọi mặt do suy thoái kinh tế kéo dài, nhưng với tinh thần đoàn kết,  nhất trí cao, Hội đồng  Quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận trong Công ty CP Máy An Phát đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó như di dời tất cả các máy móc thiết bị xưỡng về Khu công nghiệp Tân Đức an toàn, đúng tiến độ - đáp ứng kịp thời các hoạt động  bảo trì sửa chữa , gia công cơ khí , cải tiến thiết bị giúp cho các đơn vị thành viên trong khu liên hợp sản xuất LikSin ổn định sản xuất.

Tính đến hết tháng 12/2012, tổng doanh thu Công ty CP Máy An Phát thực hiện được 11,232 tỉ đồng  đạt 120% so với kế hoạch, trong đó, doanh thu về chế tạo là 5,612 tỉ đồng, doanh thu về dịch vụ là  5,620 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế là 713,2 triệu đồng đạt 102% so với kế hoạch; thu nhập bình quân  từ 8,9 triệu tăng lên 9,2 triệu/người/tháng đạt tỉ lệ 103,4%

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội nghị đã nhất trí  thông qua tình hình trích lập các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng  và quỹ phúc lợi, đồng thời, thống nhất mức chia cổ tức trên vốn góp là 16%.

Trên cơ sở đóng góp của các cổ đông và Ban kiểm soát, Hội nghị giao cho Hội đồng quản trị xây dựng các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2012 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013, trong đó, đảm bảo doanh thu tăng 107% , giữ nguyên mức chia cổ tức 16%.

Hội nghị đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên để điều hành hoạt động công ty trong nhiệm kỳ 2013-2017. Ông Nguyễn Hữu Phước – giám đốc công ty tiếp tục được tập thể tín nhiệm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thanh Giang