Ban Lãnh Đạo các đơn vị

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN TỔNG CÔNG TY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 1. 

PHÙNG N. HỒNG NGUYỆT

Phó Giám đốc

1978

0918067530

nguyet.finan@liksin.vn

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

LẠI THỊ NGỌC LAN

Giám đốc

1971

0917108198

ngoclan.ubktdanguy@liksin.vn

VĂN PHÒNG

  1.

HUỲNH MINH THÔNG

Chánh văn phòng

1976

0978377077

thong.ankhang@liksin.vn

  2. 

NGUYỄN THỊ LAN

Phó Chánh
văn phòng

1971

0799314511

lannguyen.vpdanguy@liksin.vn

PHÒNG MARKETING TỔNG CÔNG TY

1.

DƯƠNG THỊ THU

Phó Giám đốc

1970

0908287870

thu.invest@liksin.vn

 2. 

TRẦN ANH TUẤN

Phó Giám đốc

1985

0919272899

anhtuan.mkt@liksin.vn

PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

  1.

TRẦN THỊ THANH VÂN

Phó Giám đốc

1969

0908348429

material@liksin.vn

PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

 1. 

TẠ KIỀU THIÊN THUY

Phó Giám đốc

1973

0903398701

thuy.flexipack@liksin.vn

CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN

 1. 

BÙI NGUYỄN NAM KHAI

Chủ tịch
Công đoàn

1975

0981397931

khai.vpcd@liksin.vn

 2. 

TRẦN ANH TUẤN

Bí Thư Đoàn TN

1985

0919272899

anhtuan.mkt@liksin.vn

 3.

BÙI THANH NGHỊ

Phó Bí Thư Đoàn TN

1987

0869366599

thanhnghi.ankhang@liksin.vn

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO TT KINH DOANH AN THỊNH LIKSIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

  1.

NGUYỄN THÚY HẰNG

Phó Giám đốc trung Tâm An Thịnh

1987

0902652766

 THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP BAO BÌ AN KHANG LIKSIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.

NGÔ VĂN LỘC

Giám đốc

1976

0903645163

2.

PHẠM THỊ VÂN ANH

Phó giám đốc Marketing

1990

0932032948

3.

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

Phó giám đốc

 Sản xuất

1979

0918795710

 THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP BAO BÌ LIKSIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.

NGUYỄN QUỐC THANH

Giám đốc XNBB

1983

0903803880

2.

NGUYỄN VŨ NHƯ THẢO

Phó Giám đốc

1975

0918458006

3.

NGUYỄN VĂN HÒA

Phó Giám đốc

1971

0913600300

4.

LÊ THÀNH ĐỨC

Phó Giám đốc

1976

0909638789

 THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP IN BAO BÌ GIẤY LIKSIN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.

CAO THÁI LUẬN

Giám Đốc XN Bao bì giấy

1965

0903738566

2.

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Phó Giám Đốc XN Bao bì Giấy

1974

0908261821

3.

TRẦN MẠNH HÀ

Phó Giám Đốc XN Bao bì Giấy

1973

0913118401

 THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM TÂN ĐỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.

BÙI THANH NGHỊ

Phó giám đốc TT

1987

0869366599

 thanhnghi.ankhang@liksin.vn