Ban Lãnh Đạo Tổng Công Ty

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY

 STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN 
THOẠI NỘI BỘ

 EMAIL

1.

TRẦN NGỌC SƠN

Bí thư

1966

109

DĐ: 0913.654.597

tranngocson@liksin.vn

sontrangoc71@yahoo.com.vn

2.

 NGUYỄN NGỌC MINH THY

Phó Bí thư

1974

143

minhthy@liksin.vn

3.

 LẠI THỊ NGỌC LAN

UV BTV,
Chủ nhiệm UBKT

1971

134

ngoclan.ubktdanguy@liksin.vn

4.

 TRẦN MẠNH HÀ

UV BTV

1973

138

ha.paperpack@liksin.vn

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI
NỘI BỘ

 EMAIL

1.

 

TRẦN NGỌC SƠN

Chủ tịch

1966

109

DĐ: 0913.654.597

tranngocson@liksin.vn

sontrangoc71@yahoo.com.vn

 2.


TRỊNH XUÂN QUANG

Thành viên
chuyên trách HĐTV

 1966

 144

DĐ: 0918.151.300

xuanquang@liksin.vn

xuanquangkttu@yahoo.com.vn

3.

 LÊ QUANG BÌNH

Thành viên
chuyên trách HĐTV

1986

136

 quangbinh8686@gmail.com

4.

  NGUYỄN NGỌC MINH THY

Thành viên

1974

143

minhthy@liksin.vn

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY

 

 STT

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NĂM SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI
NỘI BỘ

 EMAIL

1.

  NGUYỄN NGỌC MINH THY

Tổng Giám đốc

1974

143

minhthy@liksin.vn

2.

  ĐOÀN HỒNG MINH

Phó TGĐ

1971

120

hongminh@liksin.vn

hongminhliksin@gmail.com

3.

 LẠI THỊ NGỌC LAN

Phó TGĐ

1971

134

ngoclan.ubktdanguy@liksin.vn

 4.


TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG

Trưởng Ban
Kiểm soát;
Kiểm soát viên

 1973

 119

DĐ: 0907.349.666

tthgiangktnnvn@gmail.com

5.

NGUYỄN NGỌC HOÀN

Kiểm soát viên chuyên trách

1977

DĐ: 0909310177

hoanubndpn@gmail.com

Ghi chú: Số điện thoại công ty (028) 3751 2562 – sau đó vui lòng bấm số nội bộ cần liên lạc.