Đại hội Cổ đông Công ty CP In Nhãn Hàng An Lạc năm 2013 chia cổ tức 25%

 Sau khi thảo luận với tinh thần đầy trách nhiệm, Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC ngày 12/03/2013, trong đó, mức chia cổ tức 25%/năm trên mệnh giá cổ phần: 5,012 tỷ. Lợi nhuận sau thuế còn lại  4,156 tỷ  sẽ trích vào quỹ phúc lợi 25%, quỹ khen thưởng 15%, quỹ dự phòng tài chính 5% và quỹ đầu tư phát triển là 35%.

Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, Đại hội thống nhất thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu đạt 120 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ và mức chia cổ tức là 15%. Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét các vấn đề tài chính và tiến độ đầu tư để quyết định thời điểm phát hành cổ phần, giá bán, đồng thời quyết định tăng từ 5 tỷ đến 10 tỷ vốn điều lệ hiện hữu để đầu tư cho các dự án:  Hệ thống CTP, 01 xe con 07 chỗ, máy in flexo combine và thiết bị phụ trợ.

Ngoài ra, Đại hội đã thống nhất thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013 là 11,6 triệu /tháng, thay đổi hình thức chứng nhận cổ phần của cổ đông từ Giấy chứng nhận cổ phần sang hình thức Sổ chứng nhận cổ phần.