TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU: "MÀNG BOPP 20 MIC"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

  • Gói thầu: Màng BOPP 20 mic
  • Số TBMT: IB2400209693
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng
  • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng
  • Địa điểm phát hành e-HSMT
  • Địa điểm nhận e-HSDT
  • Thời điểm đóng thầu: 13:00 ngày 19/07/2024
  • Thời điểm mở thầu: 13:05 ngày 19/07/2024