TỔNG CÔNG TY LIKSIN: THÔNG BÁO MỜI THẦU: "MÀNG CPP - ANTISTATIC 30 MIC"

Bên mời thầu (Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một Thành Viên) thông báo mời thầu:

  • Gói thầu: Màng CPP - Antistatic 30 mic
  • Số TBMT: IB2400202411
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng
  • Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng
  • Địa điểm phát hành e-HSMT
  • Địa điểm nhận e-HSDT
  • Thời điểm đóng thầu: 13:00 ngày 15/07/2024
  • Thời điểm mở thầu: 13:05 ngày 15/07/2024