BÁO CÁO BIỂU 3-4-5 / 2018 

- Biểu số 3 : Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Liksin từ 01/01/2018 đến tháng 31/12/2018 (chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

- Biểu số 4 : Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty từ 01/01/2018 đến tháng 31/12/2018 (chỉ nêu tóm tắt các nghị quyết, quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
- Biểu số 5 : Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên (chỉ nêu tóm tắt các các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS