• Thống kê các cuộc họp của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các báo cáo của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
  • Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quan trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
  • Biểu số 5 : Bảng kê thu nhập của người quản lý doanh nghiệp năm 2017