- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

- Báo cáo Tài chính 2017 đã kiểm toán.
- Công văn 259/Liksin-KT về kế hoạch tài chính và báo cáo công ty mẹ 2018.
- Thông báo kế hoạch tài chính 2018 của TCT Liksin đã được UBND duyệt.
- Báo cáo hợp nhất 2017

  • Thống kê các cuộc họp của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các báo cáo của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
  • Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quan trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
  • Biểu số 5 : Bảng kê thu nhập của người quản lý doanh nghiệp năm 2017