- Bảng cân đối kế toán Quý II - 2016

- Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2016 của Liksin theo Thông tư 200.

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - 2016

- Bảng cân đối kế toán 2015
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015
- Báo cáo Tài chính 2015
- Báo cáo giám sát của Liksin 2015

- Bảng cân đối kế toán Quý II - 2015
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II - 2015
- Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quý II - 2015
- Báo cáo giám sát của Liksin 6 tháng 2015

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 12 tháng năm 2014
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng năm 2014
- Thuyết minh Báo cáo Tài chính năm 2014

Page 6 of 6

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS