- Báo cáo Tài chính 2018 đã kiểm toán.

- Báo cáo Tài chính hợp nhất 2018 đã kiểm toán

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

- Báo cáo Tài chính 2017 đã kiểm toán.
- Công văn 259/Liksin-KT về kế hoạch tài chính và báo cáo công ty mẹ 2018.
- Thông báo kế hoạch tài chính 2018 của TCT Liksin đã được UBND duyệt.
- Báo cáo hợp nhất 2017

TỜ KHAI Y TẾ / LIKSIN HEALTH DECLARATION

THƯ GỬI BẠN HÀNG/ LETTER TO CUSTOMERS