-Báo cáo Tài chính 6 tháng đần năm 2017

- Báo cáo Tài chính 2016 đã kiểm toán

- Báo cáo quyết toán Quý III - 2016

- Bảng cân đối kế toán Quý II - 2016

- Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2016 của Liksin theo Thông tư 200.

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - 2016

- Bảng cân đối kế toán 2015
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015
- Báo cáo Tài chính 2015
- Báo cáo giám sát của Liksin 2015