- Bảng cân đối kế toán Quý II - 2016

- Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2016 của Liksin theo Thông tư 200.

- Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - 2016