THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Căn cứ Quy chế bán thỏa thuận tài sản của Hội đồng Thanh lý Tài sản Tổng Công ty Liksin ban hành ngày 22/10/2018; Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao Bì Liksin – TNHH một thành viên (Tổng Công ty Liksin) có thông báo thanh lý tài sản bán đấu giá như sau:

  • Lô 1: Máy hiện bản – giá 364.100.000 đồng (chưa bao gồm 10%VAT)
  • Lô 2: Máy tạo màng – giá 360.050.000 đồng (chưa bao gồm 10% VAT)

- Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

- Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

- Báo cáo Tài chính 2017 đã kiểm toán.
- Công văn 259/Liksin-KT về kế hoạch tài chính và báo cáo công ty mẹ 2018.
- Thông báo kế hoạch tài chính 2018 của TCT Liksin đã được UBND duyệt.
- Báo cáo hợp nhất 2017

  • Thống kê các cuộc họp của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty từ 01/01/2017 đến 31/11/2017.
  • Thống kê các báo cáo của Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
  • Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quan trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
  • Biểu số 5 : Bảng kê thu nhập của người quản lý doanh nghiệp năm 2017

- Báo cáo quyết toán Quý III - 2017

StartTrang trước1234Trang sauEnd
Page 1 of 4